Voorwaarden verminderd tarief

Wanneer heb jij of je kind recht op verminderd tarief?

Als je voldoet aan één van volgende voorwaarden heb jij of je kind recht op verminderd tarief. Voor de meeste voorwaarden moet je ook een bewijs kunnen voorleggen. Wat dat bewijs precies is, staat vermeld bij iedere voorwaarde.

 • Je bent nog geen 18 jaar in 2021 én iemand van jouw gezin heeft al inschrijvingsgeld betaald in dezelfde of een andere academie.
 • Je bent nog geen 18 jaar in 2021 én je schrijft je extra in in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
 • Je ben uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.

  Bewijsstuk:
  -een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende.

  Bewijsstuk:
  -een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
  of
  -een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 • Je ontvangt een leefloon.

  Bewijsstuk:
  -een attest uitgereikt door het OCMW

 • Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of je ontvangt een rentebijslag.

  Bewijsstuk:
  -een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen

 • Je bent erkend als persoon met een handicap en ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid.

  Bewijsstuk:
  -een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  of
  -een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  of
  -een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering

 • Je krijgt een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

  Bewijsstuk:
  -een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium 'lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap'
  of
  -een attest van een kinderbijsclagfonds of van het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens handicap van ten minste 66%

 • Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin.

  Bewijsstuk:
  -een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft

 • Je hebt het statuut van erkend politiek vluchteling.

  Bewijsstuk:
  -een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij de nationaliteit expliciet 'vluchteling' vermeld staan
  of
  -een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft
  of
  -een identiteitsbewijs voor vreemdelingen

 • Je bent voor tenminste 66% arbeidsongeschikt.

  Bewijsstuk:
  -een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%.
  of
  -een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 ยง1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  of
  -een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van 'vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen"

 • Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

  Bewijsstuk:
  -een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
  of
  -een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is