Gewettigde afwezigheden

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is onderwijs in de vrije tijd en valt niet onder de leerplichtwet. Toch zijn er ook aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan inschrijvingen in het DKO. Een leerling kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Voorbeelden van afwezigheden die gewettigd kunnen worden:

 • Ziekte
  • Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zelf een schriftelijke verantwoording bezorgen aan de academie voor een 1-dagsafwezigheid wegens ziekte. Dat kan 4 keer per schooljaar.
  • Voor langere of veelvuldige afwezigheden is een medisch attest nodig.

 • Schoolverplichtingen

 • Beroepsverplichtingen

 • Begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)

 • Feestdagen van de religie of levensbeschouwing

 • Als de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is

 • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

 • Maatregelen van de bijzonder jeugdzorg

 • Familieraad

 • Actieve deelname aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut

 • Actieve deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunstenvereniging of als leerling met een topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar 

 • Deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs

 • Afwezigheid door zwangerschap: minimum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken 

 • Orde- of tuchtmaatregel binnen de academie

 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

 • Deelname aan een oudercontact, schoolraad of academieraad

Een leerling die afwezig is zonder geldig attest, zal beschouwd worden als ongewettigd afwezig. Een leerling die meer dan één derde ongewettigd afwezig is tussen 1 oktober en 1 februari van het lopende schooljaar, zal van rechtswege geschorst worden als financierbare leerling.