GA voor Talent

Om terecht te kunnen in de JoTa-klas of de PPO-klas, zal je eerst overleggen met je leerkracht of je daarvoor in aanmerking komt. 

De selectie gebeurt op deze manier:

 • De leerkracht schrijft je in voor het voorspeelmoment tijdens het PPO-concert (Bib your Friday concert van maart)
  • Programma: 2 werken uit verschillende stijlperiodes
  • Totalde duur: maximum 12 minuten
 • De leraars evalueren samen alle kandidaten en beslissen of je wordt toegelaten tot de PPO-klas of tot de JoTa-Klas.

PPO

 • Doelgroep: 
  • leerlingen die ernstig overwegen om later door te stromen naar het Hoger Kunst Onderwijs
  • Vanaf de Hogere 1

 

 • Opleiding:
  • Een combinatie van 2 opties
  • 1 uur individueel lesuur instrument is mogelijk, indien er voldoende talent aanwezig is
  • Groepsmusiceren: plaatsing in een specifiek ensemble, tenzij je Begeleidingspraktijk volgt. Mits goedkeuring directie kan dit ook gevolgd worden in een alternatieve context.
  • Als je PPO-leerling bent kan je ingeschakeld worden om concerten te verzorgen en podiumervaring op te doen.

 

 • Evaluatie:
  • Competentiegerichte evaluatie via de evaluatiefiches (semestrieel)
  • Tijdens toonmomenten die de leraar organiseert
  • Tijdens het jaarlijkse PPO-concert (Bib your Friday, editie maart)
   • bevestiging als PPO'er en eventueel (bijkomende) toelating tot de JoTa-klas
   • evaluatie door en in aanwezigheid van alle betrokken leraars
   • de vakleerkracht neemt de feedback op in de evaluatiefiche
  • De leerling moet slagen voor alle te volgen vakken

 

JoTa

 • Doelgroep:
  • Leerlingen met een uitzonderlijk talent, waarbij voldoende kwaliteiten aanwezig zijn, zoals:
   • een sterk ontwikkelde techniek
   • een sterk ontwikkelde muzikaliteit
   • présence - persoonlijkheid
   • een verhaal te vertellen hebben - kunnen boeien - creatief zijn
   • vlot kunnen assimileren
   • eigen inbreng in interpretatie
  • staat los van leerjaar of graad
  • overwegen om later door te stromen naar het Hoger Kunst Onderwijs is geen must

 

 • Opleiding:
  • een combinatie van 2 opties
  • 1 individueel lesuur instrument
  • Groepsmusiceren: plaatsing in een JoTa-ensemble, tenzij je Begeleidingspraktijk volgt. Mits goedkeuring directie kan je dit ook volgen in een alternatieve leercontext.
  • deelname aan specifieke workshops en masterclasses
  • podiumervaring opdoen via externe concerten met de JoTa-klas

 

 • Evaluatie:
  • competentiegerichte evaluatie via de evaluatiefiches (semestrieel)
  • tijdens toonmomenten die de leraar organiseert
  • tijdens het jaarlijkse JoTa-concert (Bob your Friday, editie maart)
   • bevestiging als JoTa
   • evaluatie door inspectie en externe specialisten per instrument
   • de leerlingen kunnen aansluitend op het concert bij de evaluatoren terecht voor een mondelinge feedback
   • nadien vindt er een deliberatie plaats met de evaluatoren en de betrokken leraars. Je leraar neem de feedback op in de evaluatie.
  • de leerling moet slagen voor alle te volgen vakken.